AKSM, z. s. - na úvodní stránku


Celosvětové setkání mládeže, Kolín nad Rýnem 2005

Ve dnech 15. - 21. srpna 2005 patřil německý Kolín nad Rýnem (společně s Bonnem a Düsseldorfem) statisícům mladých lidí z celého světa. Poprvé byli mladí lidé pozváni na Světový den mládeže Janem Pavlem II. v roce 1985 - do Říma. XX. Světový den mládeže (SDM) je považován za setkání dvou papežů: Jana Pavla II., který mladé lidi do Kolína pozval, a Benedikta XVI., jenž je v Kolíně přijal.

Písemně se na Světový den mládeže (SDM) v Kolíně nad Rýnem přihlásilo více než 400 tisíc mladých lidí ze 193 zemí světa (mezi nimi i z oblastí postižených konflikty jako například Irák, Rwanda, Burundi či Izrael). Do doby nedělní závěrečné mše svaté s papežem na pláni Marienfeld se pak jejich počet více než zdvojnásobil... "Za celou dobu své kariéry jsem neviděl tak velké shromáždění lidí, které by mělo tak pacifistický rozměr. Žádná forma agrese, žádný alkohol...," uvedl policejní inspektor Jorg Rutzkenheim a dodal, že policie, která má bdít nad pořádkem ve městě, neměla téměř žádnou práci.

Z 3.500 českých účastníků SDM se 2.235 mladých lidí zúčastnilo také pětidenního předprogramu v německých diecézích (regionech), přitom družební města si členská sdružení vybírala sama. Všichni účastníci předprogramu byli bez výjimky nadšeni srdečným přijetím v německých rodinách! Prakticky všechny diecéze již naplánovaly společně s německými partnery příjezd německých přátel k nám. Tím byl splněn jeden z cílů setkání: navázání osobních vztahů či kontaktů mezi českou a německou mládeží (také s dospělými), a tím rozvoj česko-německých vztahů.

Přípravný tým téměř dvou set mladých vyrazil do Kolína nad Rýnem už ve středu 10. srpna večer. Jeho úkolem bylo připravit zázemí pro očekávaných 3.500 mladých lidí z České republiky. Českým národním centrem se stal kostel svaté Anežky Římské, vzdálený pouhých 15 minut chůze od kolínského dómu. Svatou Anežku jsme však neměli jen sami pro sebe, kostel byl totiž nejen národním, ale také duchovním centrem komunity Taizé. Ta měla kostel svaté Anežky k dispozici každý den odpoledne a téměř každý večer. Když byl zavražděn bratr Roger, zrovna probíhaly jejich modlitby s písněmi - při jemném světle mnoha malých svíček. Během chvilky se kostel naplnil lidmi, kteří se tam zastavili a ztišili v modlitbě za zakladatele komunity Taizé.

Papež na palubě

Ve čtvrtek (18. 8.) odpoledne se statisíce mladých lidí poprvé setkaly s papežem Benediktem XVI., který k nim promluvil z lodi na Rýnu, navštívil katedrálu a vydal se papamobilem k arcibiskupskému paláci, kde byl ubytován. "Stáli jsme podél cesty s Francouzi, Němci, Američany, Poláky a několika Afričany. Všechny nás naplnila taková radost..." "No úplně perfektní, nepopsatelné, úžasné!" líčili své bezprostřední pocity z prvního setkání s Benediktem XVI. mladí lidé z Česka.

Zvláštní pozdrav Čechům

Pro páteční večer je v průběhu Světových dnů mládeže typická křížová cesta, která probíhala na mnoha místech Kolína, Bonnu i Düsseldorfu. Jedna z nich se konala i v kostele sv. Anežky a byla doplněna svědectvím arcibiskupa Karla Otčenáška zejména z doby jeho uvěznění za komunismu. Křížovou cestu v jednu chvíli nečekaně přerušila návštěva mons. Renata Boccarda, který pomáhá připravovat papežské zahraniční cesty a deset let byl v Papežské radě pro laiky zodpovědný právě za Světové dny mládeže. Když během křížové cesty dostal slovo, mimo jiné řekl: "Přijel jsem od Svatého otce. Pověděl jsem mu, že jdu navštívit České národní centrum, a on mi kladl na srdce: ,Vyřiď jim, že jim posílám své zvláštní požehnání.'" Po těch slovech se kostelem rozezněl nadšený potlesk. Mons. Boccardo k nám mluvil velmi přátelsky a osobně. Vše vygradovalo, když na závěr prohlásil: "Jestli souhlasíte, vyřídím Svatému otci, že s vámi - mladými z České republiky - může počítat." A protože následoval obrovský aplaus, dodal: "Tedy vyřídím, že souhlasíte!"

Úžasné spojení národů

Naše setkání v Kolíně nad Rýnem mělo několik rovin. První z nich byl program v Českém národním centru společně s našimi biskupy, katecheze, rozjímání a mše svatá. A protože mottem XX. SDM byla slova z Matoušova evangelia: "Přišli jsme se mu poklonit" (Mt 2,2), v rámci doprovodného programu jsme se vydali - podobně jako v Betlémě Tři králové - vzdát úctu betlémskému dítěti. Další rovinou setkání byla účast na mezinárodním festivalu mládeže, který zahrnoval desítky koncertů, muzikálů, výstav a představení. Po sobotní ranní mši u svaté Anežky, celebrované kardinálem Vlkem, se 3.500 českých a moravských poutníků po celé dopoledne přesunovalo na pláň Marienfeld nedaleko Kolína - na místo setkání s papežem. "Spojení národů je úžasné," hodnotila pohled na pláň zvlněnou tisíci zástavami 197 národů účastnice z pražské diecéze. Noční bdění tvořily slavnostní nešpory a adorace působivě spojené se symboly světla, kterými byly statisíce svící v rukou poutníků. Většina mladých přenocovala přímo na pláni. V neděli se tam totiž konala nedělní závěrečná bohoslužba. Svatý otec se mezi shromážděnými objevil v papamobilu krátce před desátou hodinou. Ještě na začátku mše se omluvil, že chtěl pozdravit všechny účastníky, ale bohužel se nedostal do všech sektorů. Jeho kázání pak bylo přerušováno potleskem a skandováním jeho jména. "Svoboda nemůže být nevázaná, svoboda neznamená jen užívat si života, ale také naplňovat ideály pravdy a dobra," řekl mimo jiné. Papež také vyzval mladé, aby se vrátili k jádru křesťanského poselství. Projevy násilí se podle něj musí přeměnit v lásku, která je dominantní silou ve světě. Po závěrečné modlitbě Anděl Páně papež ohlásil místo příštího SDM v roce 2008 - australské Sydney. "Stálo to za to," řekl při odchodu jeden z českých účastníků. "Kdyby mi vadila únava z pouti, neměl bych tu co dělat," dodal. "Jsem šťastná, že církev je tak pestrá a že SDM pokračují i po smrti Jana Pavla II.," řekla na závěr SDM Lenka z přípravného týmu české skupiny.